Focus op herstructurering

Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is een samenwerkingsverband van provincie Gelderland, de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en waterschap Rivierenland.

Door het herinrichten van de Bommelerwaard willen we de economische kansen van tuinbouwbedrijven vergroten. Daarbij zorgen we voor een goede landschappelijke inpassing van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt en houden we rekening met de leefbaarheid in het gebied, met name de verkeersveiligheid.

De Bommelerwaard is opgedeeld in drie gebiedssoorten:

  • Intensiveringsgebieden: hier intensiveren en herstructureren we de glastuinbouw en paddenstoelenteelt.
  • Extensiveringsgebieden: hier is geen nieuwvesting van glastuinbouw en paddenstoelenteelt mogelijk.
  • Reserveconcentratiegebieden: deze gebieden (voorheen magneetlocaties genoemd) worden gebruikt voor tuinbouwinitiatieven waarvoor in de intensiveringsgebieden binnen een redelijke termijn geen plaats is of gemaakt kan worden.

Wilt u zien aan welke projecten we werken en welke projecten PHTB al heeft gerealiseerd?

Bekijk de projectkaart herstructurering

Herstructurering voor tuinders

PHTB ondersteunt tuinders die willen verplaatsen naar intensiveringsgebieden en willen investeren in de openbare ruimte. Tuinders kunnen subsidie krijgen als ze willen investeren in landschappelijke inpassing, bijvoorbeeld in groenstroken, fietspaden, waterbergingen en natuurvriendelijke oevers. Ook tuinders die willen stoppen, kunnen bij ons terecht voor advies en informatie. Daarvoor kunt u het contactformulier invullen.

Vab-beleid
Door verschillende omstandigheden stoppen steeds meer agrarische ondernemers met hun bedrijfsvoering waardoor agrarische bedrijfsgebouwen hun functie verliezen en leeg komen te staan. We willen met sloop, hergebruik en functieverandering van deze vrijgekomen bedrijfsbebouwing in het buitengebied de vitaliteit en de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied behouden en vergroten. Het Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB) beleid wordt uitgevoerd door de gemeenten. Het VAB-beleid is niet van toepassing in de intensiveringsgebieden.

Vrachtverkeer in de Bommelerwaard
De tuinbouwbedrijven zorgen voor veel vrachtverkeer in de Bommelerwaard. Niet elke weg in het gebied is geschikt voor vrachtwagens. Er zijn een aantal wegen aangewezen waar met een speciale basisontheffing LZV mag worden gereden. 
Lees meer op de website van de RDW 


Samenwerking Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard en Ontwikkelingsbedrijf HOT 

Op 17 mei 2018 ondertekenden HOT en PHTB de samenwerkingsovereenkomst. Hiermee beogen beide partijen een impuls te geven aan de herstructurering van de tuinbouwsector in de Bommelerwaard.

Meer beweging in de markt
Ontwikkelingsbedrijf HOT gaat in de Bommelerwaard aan de slag met werkzaamheden waardoor het mogelijk wordt om grootschalige tuinbouwkavels actief te kunnen aanbieden. Op deze manier ontstaat er naar verwachting meer beweging in de markt en kan er zo versnelling plaatsvinden binnen de herstructurering van de tuinbouwsector in het gebied. Conny Bieze, voormalig voorzitter Dagelijks Bestuur PHTB: "We zien deze stap als een mooie kans voor de sector. Als overheid is het niet onze kerntaak om kant en klare tuinbouwkavels te kunnen aanbieden in de markt. Wij hebben echter wel gemerkt dat tuinbouwondernemers hier behoefte aan hebben, aangezien zij hierdoor sneller van start kunnen met de uitvoering van eventuele bouwplannen. Als PHTB zochten wij naar een mogelijkheid om hier toch aan te kunnen voldoen. Door samen te gaan werken met Ontwikkelingsbedrijf HOT verwachten we dan ook slagen te kunnen maken binnen de herstructurering."

Ontwikkelingsbedrijf HOT is met name op de achtergrond betrokken. PHTB blijft het gezicht èn het aanspreekpunt voor tuinbouwondernemers die een nieuwbouw- of uitbreidingswens hebben, of willen stoppen en hun bedrijf te koop aan willen bieden. Zij kunnen bij PHTB terecht als ze interesse hebben in de mogelijkheden die deze samenwerking met Ontwikkelbedrijf HOT biedt.

Coalitie HOT
Ontwikkelingsbedrijf HOT is geïnitieerd door de Federatie VruchtgroenteOrganisaties, Royal Flora Holland en de Rabobank. Deze private partijen werken met landelijke, regionale en lokale overheden samen binnen de Coalitie HOT. Deze landelijke organisatie richt zich op het versterken van de positie van de Nederlandse tuinbouwsector en focust zich daarnaast op onder andere duurzaamheid en energie.

Lees meer op de website van HOT 

 

Inwoners Bommelerwaard

De herstructurering raakt ook de omwonenden van de tuinbouwbedrijven. PHTB probeert zoveel mogelijk inwoners van de Bommelerwaard te betrekken bij de herinrichting van het gebied. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, vragen wij u het contactformulier in te vullen.

Het bestuur van PHTB

Het PHTB is een openbaar lichaam. Dit wil zeggen dat het projectbureau een juridische entiteit is die wordt bestuurd door de vier deelnemende overheden.
Meer over het bestuur

Wijzigingsplannen per intensiveringsgebied

Voor de zeven tuinbouw-intensiveringsgebieden glastuinbouw is een wijzigingsplan gemaakt in de vorm van één verzamelplan voor alle gebieden. Dit plan is in september 2017 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Het gaat om de volgende gebieden:

  • Brakel-Oost 
  • Gameren
  • Grote Ingh
  • Kerkwijk-Oost
  • Poederoijen
  • Nieuwaal
  • Zuilichem-Oost

Belangrijke documenten

De basis van de wijzigingsplannen

De wijzigingsplannen worden gemaakt op basis van:

1. Het 'Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de herstructurering van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard'. In februari 2015 stelden Provinciale Staten het PIP vast. Het PIP maakt ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk voor tuinders en verbetert tegelijkertijd de landschappelijke inpassing en de verkeersafwikkeling. 
Meer informatie over het PIP

2. De 'Beleidsregels uitvoering herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard 2015', vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 25 augustus 2015. In deze beleidsregels geven GS aan bij voorkeur gebiedsdekkende wijzigingsplannen te willen vaststellen (waarin dus zowel tuinbouwfuncties als infra en landschap zijn bestemd) en zich daarbij laten adviseren door het dagelijks bestuur van het PHTB. Ook gaan GS in op de zgn. anterieure overeenkomsten over de bijdrage in de exploitatiekosten door de grondeigenaar (wettelijk kostenverhaal) en het betaalmoment. De beleidsregels vindt u bij downloads (rechts).

3. De 'Strategie kostenverhaal wijzigingsplannen Bommelerwaard 2015', vastgesteld door GS op 24 november 2015. In dit document geven GS aan hoe zij het wettelijk verhaal van kosten willen realiseren en hoe hoog de bedragen zijn per m2 uitbreiding of nieuwbouw.