Op donderdag 15 maart bracht de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje, een bezoek aan waterschap Rivierenland. Jaarlijks bezoekt de CdK vanuit representatief oogpunt een gemeente in de provincie Gelderland. Het waterschap was daar nog geen onderdeel van, dat is vanaf heden wel het geval. Er was speciale aandacht voor het gezamenlijke tuinbouwriool “Een project waar we binnen Gelderland trots op zijn. We maken straks gebruik van een nagenoeg Bommelerwaard-brede waterzuivering van hoge kwaliteit.” De CdK bracht onder andere een bezoek aan het bedrijf van tuinder David van Tuijl: Linflowers. Heemraad Mathhieu Gremmen, van Waterschap Rivierenland: “Het kost veel energie en tijd om dit gezamenlijk te organiseren, maar dit resulteert in een bijna Bommelerwaard-brede waterzuivering van zeer hoge kwaliteit. Ik ben er dan ook trots op dat we dit met de betrokken partijen hebben bereikt. Wij worden ondersteund met een Europese subsidie van 1,7 miljoen euro. ”

Het is sinds 1 januari 2018 verplicht voor tuinders om hun afvalwater te zuiveren. In principe moet iedere tuinder zelf een zuivering bouwen. Schoon water is daarnaast één van de doelstellingen van het herstructureringsproject voor de glastuinbouw in de Bommelerwaard, dat uitgevoerd wordt door het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB). Als tuinders deelnemen in een collectief, zoals in de Bommelerwaard, en een gezamenlijke zuivering bouwen dan kunnen ze uitstel krijgen.

Project waterzuivering glastuinbouw Bommelerwaard
De werkzaamheden gaan naar verwachting begin 2019 van start. Voor de waterzuivering legt de gemeente zo’n 35 kilometer inzamelleiding aan. Bij ongeveer 60 bedrijven komt een pompinstallatie. Het waterschap bouwt een specifieke voorzuivering voor de gewasbeschermingsmiddelen. De Maasdrielse bedrijven die meedoen kunnen hun water per as op de zuivering aanbieden. Dunea levert een projectleider en kennis uit hun organisatie, plus een bijdrage in het telemetriesysteem waarmee alle pompen aangestuurd worden. Dit telemetriesysteem detecteert ook wanneer er een buffer vol is en overloopt in tijden van hoge waterstanden in de rivier (kwel).

Herstructurering van de tuinbouw
Het PHTB is verantwoordelijk voor de uitvoering van de herstructurering van de glastuinbouw in de Bommelerwaard. Eén van de doelen binnen deze opgave, is het zorgen voor ‘toekomstperspectief voor de tuinder’. Door aan te sluiten bij dit gezamenlijke tuinbouwriool, is de tuinder toekomstbestendig als het gaat om waterinzameling en – zuivering. PHTB heeft dan ook intensief samengewerkt met Dunea èn de sector om ervoor te zorgen dat de handtekening gezet is, en de aanleg van het riool ook daadwerkelijk kan starten.