Meer dan 10 jaren heeft het PHTB zich onder verantwoordelijkheid van de gemeenschappelijke regeling ingezet om de tuinbouw in de Bommelerwaard duurzaam in te passen. Een groot deel van deze opgave is nu gerealiseerd. Mede daarom wordt de GR PHTB per 1-1-2023 opgeheven.

Het projectbureau is een gemeenschappelijke regeling (een besluit tot samenwerking tussen bestuursorganen, hierna afgekort tot GR) van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, het waterschap Rivierenland en de Provincie Gelderland. Bureau Berenschot kreeg in 2019 de opdracht om deze gemeenschappelijke regeling te evalueren. Naar aanleiding hiervan heeft het Dagelijks Bestuur van het PHTB besloten om de GR PHTB per januari op te heffen. Het instandhouden van het projectbureau voor de resterende taken zou onevenredige kosten met zich mee brengen. 
 
Resultaten
Tot 2023 is in de tuinbouwherstructurering de uitbreiding van 130 hectare aan glastuinbouwbedrijven gepland. Daarvan is tot nu toe 118 hectare gerealiseerd. Het resterende deel dat niet meer voor de opheffing van de GR wordt volbracht, kan na de opheffing door de betreffende uitvoerende partij worden opgepakt. Op het gebied van landschap en leefbaarheid komen in 2022 nog enkele projecten in uitvoering. De uitvoering van infra- en groenprojecten is nauw verbonden met de herstructurering van de tuinbouwgebieden. 
 
Opheffing PHTB
In aanloop naar de beëindiging van het PHTB is in 2021 een zogeheten liquidatieplan gemaakt waarin de afspraken over de opheffing en de overdracht van taken beschreven zijn. Verschillende werkgroepen met medewerkers van de gemeenten, Provincie en waterschap zijn hier op inhoud bij betrokken. Het liquidatieplan is in de besturen van provincie, waterschap en gemeenten besproken en zij hebben positief gereageerd richting het PHTB. Medio april neemt het Algemeen Bestuur van het PHTB daarom het officiële besluit tot ontbinding. Daarna volgt verdere inhoudelijke voorbereiding voor overdracht van taken en verantwoordelijkheden. Hoe deze afstemming eruit ziet en met wie, is ook mede afhankelijk van de uitkomst van het visietraject Tuinbouw Bommelerwaard 2030. De gemeenteraden zijn hierover onlangs geconsulteerd. 

Uitkomst tuinbouwvisie 2030
Het is de bedoeling dat het PHTB per 1-1-2023 ontbonden wordt. Tot die tijd verricht het PHTB haar normale werkzaamheden. Directeur Jan Taks: “De ‘winkel’ van het PHTB blijft dit jaar nog gewoon open. Bepaalde producten gaan we al uitfaseren. Zo gaan onze gronden in de verkoop. Welke partijen onze taken overnemen en of er mogelijk een andere samenwerkingsvorm komt voor de tuinbouwherstructurering, weten we pas richting het einde van dit jaar. Dan informeren we onze stakeholders over wie welke taken van het PHTB overneemt. Rondom de tuinbouw spelen in alle opzichten veel ontwikkelingen. De tuinbouw zit hier in het DNA van de regio. Welke betekenis heeft die tuinbouw in de toekomst en op welke manier? En waar zitten de uitdagingen? Daarvoor wordt de tuinbouwvisie Bommelerwaard 2030 door betrokken partijen ontwikkeld. Medio dit jaar  jaar stellen de nieuwe raden van de gemeenten de tuinbouwvisie 2030 vast. Op basis daarvan kunnen we verder richting de toekomst.”

Paddenstoelenteelt 
De herstructureringswerkzaamheden van PHTB hebben in de loop van de jaren voor een belangrijk deel betrekking gehad op de glastuinbouw en in mindere mate op de paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard. Vorig jaar hebben de eerste besprekingen plaatsgevonden over het daadwerkelijk verplaatsen van paddenstoelbedrijven. Met het paddenstoelenpact, gemeente Maasdriel, provincie en adviesbureau Fidus is gezamenlijk een taskforce opgericht om te kijken of enkele  bedrijven vanuit de overheid kunnen worden ondersteund om te verplaatsen. Op dit moment is een plan van aanpak daarvoor gereed en wordt de uitvoerbaarheid verder getoetst.

Leefbaarheid
Het PHTB zet zich in om een duurzame inpassing van de tuinbouw in de Bommelerwaard te realiseren. Toekomstperspectief voor tuinders, landschap en leefbaarheid staan daarbij centraal. Aan elk van deze pijlers zijn uitvoeringsprogramma’s en projecten gekoppeld. Op het gebied van leefbaarheid zijn in de Bommelerwaard de afgelopen jaren al diverse verkeersprojecten uitgevoerd. Denk daarbij aan het verbreden van wegen, het aanleggen van (snelheid remmende) versmallingen en drempels en de aanleg van ‘vrij liggende’ fietspaden langs drukke wegen. Ook is er rondom de kassen ‘groen’ aangeplant.