De impact van het coronavirus op de Nederlandse samenleving is ongekend groot. Het coronavirus heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid van mensen, maar ook voor de economische situatie in ons land. Het zijn zware tijden voor ondernemers. Op geen enkele wijze is nu te voorspellen hoe de sierteelt- en voedingstuinbouw uit de coronacrisis gaat komen.

Steun vanuit kabinet

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, kan de Belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt het ministerie van EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Voor de sierteelt en specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw komt er een omzetschaderegeling ter hoogte van 600 miljoen euro. De regeling is voor bedrijven in deze sectoren die te maken hebben met een forse omzetdaling. Door het seizoensgebonden karakter van de werkzaamheden hebben bedrijven te maken met doorlopende vaste lasten, maar ook met doorlopende productiekosten. Uitgangspunt bij deze schaderegeling is dat de eerste 30 procent van de omzetderving voor ondernemers is en de overheid de resterende 70 procent van de schade voor een aanzienlijk deel compenseert. Op korte termijn komt minister Schouten met informatie over de nadere uitwerking en de precieze wijze waarop bedrijven zich kunnen aanmelden.

Extra maatregelen voor ondernemers vanuit gemeenten

De gemeenten delen de zakelijke zorgen die leven bij de ondernemers in de Bommelerwaard. Daarom beslisten de colleges van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel met spoed over een pakket economische ondersteuning voor ondernemers als aanvulling op de steunmaatregelen van de Rijksoverheid. Op www.maasdriel.nl/corona en www.zaltbommel.nl/corona staat een overzicht van de beschikbare regelingen.

Gezamenlijke crisisorganisatie voor glastuinbouw

Greenports Nederland coördineert en faciliteert voor tuinbouworganisaties, waaronder Glastuinbouw Nederland, de aanpak van de coronacrisis. Om de impact van de Coronacrisis te beperken, tuigden tuinbouworganisaties een gezamenlijke crisisorganisatie op. Hierbij inventariseren deelnemende organisaties de impact en het schadebeeld in de sector als gevolg van wereldwijde maatregelen om de Coronapandemie in te dammen. Ze werken vervolgens samen aan oplossingen voor collectieve knelpunten.

PHTB treft coulanceregeling

Dat de coronacrisis ook de tuinders treft gaat het PHTB aan het hart. Zo goed als mogelijk continueren wij in deze onzekere tijd de uitvoering van de tuinbouwherstructurering. Het is in het belang van de Bommelerwaardse samenleving dat er verder wordt gewerkt aan de uitbreiding van groenstroken rond kassen (uitzicht en biodiversiteit), verbetering van de wegen en fietspaden (verkeersveiligheid) en dat oude kassen worden gesloopt. In verband met de coronacrisis hanteert het PHTB ruimere betaaltermijnen en matigt ze boetes bij niet nagekomen afspraken. Dit betekent echter in geen geval dat enige nalatigheid (bijvoorbeeld bij de aanleg van landschappelijke inpassing) getolereerd wordt. Het is immers met publiek geld dat locaties beschikbaar zijn gesteld om groen te realiseren.

Heeft u vragen over bovenstaande of wilt u dat het PHTB meedenkt over uw vraagstuk? Het team van PHTB is via e-mail en telefoon gewoon bereikbaar in corona-tijd. Denk aan uzelf en uw naasten en blijf gezond!