In de afgelopen (ruim) 10 jaren heeft - in het kader van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) - het PHTB een groot deel van haar opgave om de tuinbouw te herstructureren, gerealiseerd dan wel afgerond. Daarom wordt de GR per 1 januari 2023 opgeheven. 

Het DB (Dagelijks Bestuur) van de GR heeft in mei ingestemd met het voorstel tot liquidatie per 1 januari 2023. Naar aanleiding hiervan heeft ook het AB (Algemeen Bestuur) van de GR op 23 juni ingestemd met de liquidatie.

In aanloop naar de beëindiging is in 2021 een concept liquidatieplan opgesteld, waarin de afspraken over de opheffing en de overdracht van taken etc. beschreven zijn. Het concept liquidatieplan is met de raden van beide gemeenten afgestemd. Eind dit jaar zullen het AB en DB nog een besluit nemen over het definitieve liquidatieplan. Nu volgt inhoudelijke afstemming met en richting einde van het jaar de overdracht van taken aan de betrokken samenwerkingspartners. Hoe de overdracht er exact uit gaat zien, is mede afhankelijk van de uitkomst van het visietraject Tuinbouw Bommelerwaard 2030. De gemeenten worden over dit visietraject geconsulteerd.