Bestuur PHTB

Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De bestuursstukken zijn op deze pagina te downloaden. Bijlagen behorende bij de agenda zijn op te vragen via info@phtb.nl. Wilt u aanwezig zijn bij een vergadering, meldt u zich dan aan via het contactformulier

De bestuurders zijn:

  • Jan van der Meer - Voorzitter AB en DB, Provincie Gelderland
  • Gijs van Leeuwen - Lid AB en DB, Gemeente Zaltbommel
  • Peter de Vries - Lid AB en DB, Gemeente Maasdriel
  • Matthieu Gremmen - Lid AB en DB, Waterschap Rivierenland
  • Peter van 't Hoog - Lid AB, Provincie Gelderland
  • Willem Posthouwer - Lid AB, Gemeente Zaltbommel
  • Erik van Hoften - Lid AB, Gemeente Maasdriel
  • Henk Driessen - Lid AB, Waterschap Rivierenland

Vergaderdata Algemeen Bestuur:

  • 23 juni 2022
  • 29 september 2022

Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling PHTB

Om de tuinbouw in de Bommelerwaard ruimtelijk goed te verankeren en de sector een duurzame toekomst te bieden, hebben vier overheidspartijen (provincie Gelderland, gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en waterschap Rivierenland) besloten te gaan samenwerken op dit dossier. Hiervoor hebben ze in 2011 de Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (GR PHTB) opgericht. In de afgelopen periode heeft dit projectbureau een groot deel van haar publieke opgave gerealiseerd dan wel bijna afgerond. Omdat daarnaast het in stand houden van de Gemeenschappelijke Regeling kosten met zich meebrengt en bestuurlijk complex is, hebben de 4 betrokken overheidspartijen besloten om Berenschot opdracht te verlenen voor een evaluatie van de GR PHTB (hiernaast in te zien onder 'downloads'). Daarbij was de kernvraag om te bepalen of de huidige samenwerkingsvorm nog doelmatig en doeltreffend is in vergelijking met andere samenwerkingsvormen.

De conclusie van het Berenschotrapport geeft aan dat er nog opgaven zijn op het vlak van de glastuinbouw die een sterke samenwerking behoeven. De opgaven zijn wel in de tijd veranderd. Berenschot adviseert om de samenwerking in de vorm van een centrumconstructie vorm te geven, waarbij één van de gemeenten de taken namens alle partijen als dienstverlening voor de andere partijen uitvoert. De deelnemende partijen in de GR gaan met elkaar in gesprek over dit advies en willen naar een gezamenlijk standpunt toewerken over de toekomst van de GR PHTB. Hiervoor wordt meer tijd genomen omdat hierin ook de discussie verweven zit rond de brede samenwerking tussen beide gemeenten in de Bommelerwaard.