Duurzaamheid steeds belangrijker

Duurzaamheid is een belangrijk aspect van de herstructurering. Al in de samenwerkingsovereenkomst van 2009 is dit prominent benadrukt. Provinciale Staten hebben aan PHTB de opdracht gegeven om een zogenaamd 'duurzaamheidsplatform' te initiëren. De projectleiding om dit platform tot stand te brengen, komt vanuit provincie Gelderland, PHTB is penvoerder en voert de administratieve- en organisatorische taken uit. Provinciale Staten heeft (voorwaardelijke) middelen beschikbaar gesteld voor:

• Energievisie Bommelerwaard
• Vouchers voor bedrijven
• Duurzaamheidsagenda
• Organisatie
• Uitvoeringsprogramma

Voorwaarde voor het beschikbaar stellen van het budget van totaal € 780.000 is dat de Bommelerwaard - ofwel het duurzaamheidsplatform - zelf in staat is om 50% van de kosten van het opstellen van de energievisie te bekostigen.

Warmtevisie

Momenteel wordt nationaal het Klimaat Akkoord opgesteld. Daaraan gekoppeld is Nederland opgedeeld in 30 regio’s, die elk een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. Eén van deze RES regio’s is Rivierenland, waar de Bommelerwaard deel van uitmaakt. In het kader van de RES Rivierenland werd in 2018 onder andere een energieatelier glastuinbouw georganiseerd. Daarop is besloten de energievisie Bommelerwaard en de RES te zwaluwstaarten. Dit resulteerde in drie kernthema’s voor de energietransitie in de glastuinbouw: elektriciteit, CO2 en warmte. Elektriciteit wordt meegenomen in de RES, voor CO2 loopt een separaat project en dus bleef warmte over. Dit heeft ertoe geleid dat de beoogde Energievisie Bommelerwaard om is gezet naar de Warmtevisie Bommelerwaard.
Daartoe is in maart 2019 het bureau CE Delft in de arm genomen. Zij doen de komende maanden onderzoek naar Warmte in de Bommelerwaard. De verwachting is dat de resultaten rond de zomer van dit jaar worden gepresenteerd.
De opdracht van CE Delft is de warmtevraag in beeld te brengen voor zowel de glastuinbouw als de gebouwde omgeving. Dit betreft de huidige warmtevraag, maar ook prognoses voor de warmtevraag in 2030, 2040 en 2050. Vervolgens zullen zij deze warmtevraag matchen met het verwachte warmteaanbod. Daarnaast zullen duurzame warmte-alternatieven in beeld worden gebracht. Ten slotte zal CE Delft een aantal handelingsperspectieven presenteren om energieneutraliteit binnen de beoogde termijn te bereiken.
 

Ambitie en rol duurzaamheidsplatform

Hoewel het initiatief tot een duurzaamheidsplatform voortvloeit uit de doelen van de tuinbouwherstructurering, is er door de provincie besloten om als kader het doel te verbreden tot “Bommelerwaard energieneutraal in 2030” (BwE0-2030). De redenen hiervoor zijn onder andere:

 • dat een gebiedsgerichte benadering veel effectiever blijkt te zijn. Dit, in vergelijking met een sectorgerichte benadering. Dit heeft onder andere te maken met de ongelijktijdigheid van vraag en aanbod van verschillende sectoren. Wanneer organisaties namelijk besluiten om over te stappen naar duurzame oplossingen, is gelijktijdigheid dè technische kritische succesfactor. Er moet immers vaak dure techniek en infrastructuur worden aangelegd. Hoe beter dit benut kan worden, hoe eerder economisch haalbaar is duurzaamheid.

 • omdat de Bommelerwaard een ideale schaalgrootte lijkt te hebben: niet te groot, met een eigen identiteit, duidelijk afgebakend, maar ook groot genoeg om interessant te zijn voor nationale- en Europese aandacht.

De rol van het duurzaamheidsplatform is verbinden, informeren, motiveren, stimuleren, faciliteren. Niet die van regisseren. Wat niet wil zeggen dat er geen uitvoeringsprogramma opgesteld kan gaan worden, maar dat zal dan een gevolg zijn van een breed gedragen energievisie. De deelnemers behouden dus ieder een eigen verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid.

Samenstelling duurzaamheidsplatform

Op 1 juni 2017 is het duurzaamheidsplatform Bommelerwaard gestart met de volgende partijen:


van links naar rechts op de foto:

 • Joan Algra (gemeente Maasdriel)
 • Simon Buwalda (gemeente Zaltbommel)
 • Herman Meeuwissen (Liander)
 • Teun Biemond (PHTB)
 • Gerard Selman (Glastuinbouwpact)
 • Bernadette Janssen (provincie Gelderland)
 • Rochus van Tuijl (Glastuinbouwpact)
 • Mirna van Steenbergen (gemeente Zaltbommel)
 • Peter van Gameren (DUBO)
 • Onno van Bekkum (Coöperatie Bommelerwaar)

Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het duurzaamheidsplatform.

Waterkwaliteit in de Bommelerwaard

Vanaf 1 januari 2018 moeten tuinbouwbedrijven verplicht hun eigen afvalwater zuiveren. Tuinders in de Bommelerwaard willen investeren in een gezamenlijke oplossing. Dit collectieve 'tuinbouwriool' verzamelt en zuivert het water van de bedrijven voordat het de reguliere waterzuiveringsinstallatie in Zaltbommel ingaat.
De gemeente Zaltbommel heeft een positief besluit genomen over het beschikbaar stellen van een krediet van € 2.3 miljoen om de aanleg van het inzamelsysteem tot stand te brengen. Dit is een belangrijke stap naar een toekomstbestendig en duurzaam Bommelerwaard. Het gaat nu definitief door.

Rol van PHTB
PHTB is een samenwerkingsverband van diverse overheidspartijen. Gezamenlijk hebben zij in een uitvoeringsconvenant (paragraaf 7) afgesproken dat er gewerkt wordt aan afvalwaterafvoersysteem voor de tuinbouwbedrijven. Uiteindelijk is straks het oppervlaktewater in de Bommelerwaard van goede kwaliteit, doordat de tuinbouwbedrijven gebruik maken van een eigen riolering.

Wat is de volgende stap?
Het vormen van een 'bouwteam' dat het voorbereiden (bestek, aanbesteding, coördinatie en eventuele meelifters in de sleuf) op zich gaat nemen. Daarnaast de uitwerking van de maatwerkverlening voor uitstel van de zuiveringsplicht per 1-1-2018 aan de tuinders. Dat gebeurt op basis van de landelijke wetgeving voor collectieve waterzuivering in het gewijzigde activiteitenbesluit milieubeheer.

Wat gebeurt er nu achter de schermen?
Er wordt momenteel gewerkt aan het uitzoeken van enkele juridische zaken. Denk daarbij aan de inhoud van het af te sluiten contract tussen de gemeente Zaltbommel en de individuele tuinder (gekoppeld aan maatwerkverlening), het opmaken van een rioolheffing verordening en het regelen van de POP3 subsidie aanvraag bij de provincie Gelderland.

Wat is de planning en wanneer kunnen we concreet actie verwachten?
Inmiddels zijn er weer wat slagen gemaakt: er is een bureau geselecteerd dat aan de slag gaat met de verkennende fase van het project. Dit houdt in dat zij per ondernemer gaan kijken wat de situatie ter plekke is, en wat daar bij past. Zaken waar zij naar gaan kijken zijn: de plaats van de buffer en de soort pompput die er komen gaat. We houden u via de website van PHTB op de hoogte van de voortgang.

Wat kunnen tuinders in de tussentijd doen of regelen?
Tuinders kunnen acties uitzetten om de afvalwaterstromen op eigen erf in beeld te brengen en na te denken over manieren om die eigen kringloop te sluiten en te bufferen. Door gezamenlijk deze collectieve riolering voor bedrijfsafvalwater in de Bommelerwaard tot een groot succes te maken, geven we een enorme impuls aan het verbeteren van de leefomgeving en de kwaliteit van het oppervlakte water.

Meer informatie
Meer informatie over dit project kunt u vinden in de leaflet over de collectieve tuinbouwriolering. Heeft u een waarop u het antwoord niet kunt vinden op deze webiste of in de leaflet, dan kunt u contact opnemen met Co van Dongen (projectcoördinator) via co@phtb.nl.