Privacyverklaring

In het kader van de arbeidsrelatie of dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Deze privacyverklaring vloeit voort uit de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Persoonsgegevens en doelen van de gegevensverwerking

PHTB verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons persoonlijk verstrekt of via de website, e-mail, telefoon en app. Alle informatie die PHTB van/over u ontvangt, wordt vertrouwelijk behandeld en conform de AVG verwerkt. 

Persoonsgegevens

PHTB verzamelt de volgende persoonsgegevens: 

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
  • Geboortedatum en –plaats
  • Geslacht
  • IP-adres 

Grondslag en doelbinding 

PHTB zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen op basis van een rechtmatige grondslag verwerkt. 

Verstrekking aan derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt PHTB afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet- en regelgeving. De organisaties controleren deze afspraken periodiek.
PHTB zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

Bewaartermijn

PHTB bewaart uw persoonsgegevens zo lang dit noodzakelijk is voor de hiervoor aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. PHTB mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven. Nadat de bewaartermijn is verstreken zal PHTB deze gegevens verwijderen of vernietigen. 

Beveiliging

PHTB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen door middel van de huidige gebruikelijke technieken. Het aantal werknemers dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen het benodigde aantal.

Datalekken waarbij de betrokkenen gevaar lopen, worden zo nodig binnen 72 uur gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Zowel de aard van de inbreuk als aanbevelingen over hoe mogelijke negatieve gevolgen beperkt kunnen worden, moeten gemeld worden aan de betrokkene(n) en aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De meldplicht is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. 

Rechten

U heeft het recht om PHTB een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u zo mogelijk binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen ofte verwijderen.

Bepaalde persoonsgegevens zijn noodzakelijk om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst, trajectovereenkomst of aan de dienstverlening. Indien u deze noodzakelijke gegevens wenst te verwijderen, kan dat gevolgen hebben, bijvoorbeeld dat PHTB geen uitvoering meer kan geven aan de overeenkomst of de dienstverlening.

Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Een verzoek kunt u, schriftelijk of per e-mail, indienen bij de functionaris gegevensbescherming van PHTB. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs te komen laten zien.

Mocht u er na het verzoek niet met ons uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Vragen

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy door PHTB of heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd? Neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met ons.
Wij kunnen tussentijds deze privacyverklaring aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina. Aan deze content kunnen geen rechten worden ontleend. 

Functionaris gegevensbescherming PHTB: fg@bommelerwaard.nl

PHTB
Hogeweg 11
5301 LB Zaltbommel
Postbus 10 002
5300 DA Zaltbommel
T: 0418 681 700
E: info@phtb.nl 

 

Cookiebeleid

PHTB maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen. 

Doel van cookies

PHTB gebruikt cookies die bijhouden welke pagina’s worden bezocht, hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De gegevens welke zo ontstaan gebruiken wij om de mate van dienstverlening te kunnen verhogen. Enkele vragen welke wij hierbij graag beantwoord zien:

  • Hoe vaak wordt een pagina bezocht?
  • Hoe vaak wordt een bepaald document bekeken?
  • Welk bedrijfsonderdeel of welke dienst krijgt de meeste/minste bezoekers?
  • Op welke dag worden bepaalde onderdelen het vaakst bezocht?

Door analyse van deze gegevens is het voor ons mogelijk om de website meer te optimaliseren, zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn. Documenten waar veel vraag naar is, kunnen dan bijvoorbeeld prominenter in beeld worden gebracht. Dit levert voor u als bezoeker dan weer extra gemak op.

Cookies van derden

PHTB maakt géén gebruik van cookies van derden. Tevens gebruiken wij géén cookies welke worden gekoppeld aan schimmige systemen om u vervolgens te bestoken met ongewenste pop-ups, reclamemateriaal en/of overige irritante boodschappen.

Uitschakelen cookies

U bent zelf baas over uw eigen harde schijf en u kunt er natuurlijk altijd voor kiezen om cookies weer te verwijderen. Ook kunt u ervoor kiezen, d.m.v. een optie in uw browser, om alle cookies uit te schakelen. Raadpleegt u hiervoor de handleiding van uw browser.

Het uitschakelen van cookies kan er niet voor zorgen dat door u opgevraagde pagina’s niet worden getoond. Zoals eerder aangegeven worden de cookies slechts gebruikt voor analyse van de bezochte pagina’s. Deze hebben dan ook geen enkele invloed op de werking van onze website.

Meerdere browsers

Uitschakeling van cookies heeft enkel gevolg voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere browsers of computers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.